Nagwek 
Home Praca Ogłoszenia Ulubione

Jakie prawa przysługują kobietom w ciąży?

W przypadku stałej umowy o pracę zwolnienie pracownicy z powodu ciąży jest prawnie zabronione.

Ciąża nie może też być przyczyną rozwiązania lub odmowy przedłużenia czasowej umowy o pracę (jest to jednak dozwolone z innych powodów, np. jeśli w danej firmie nie ma wystarczającej ilości pracy lub pracownica nie nadaje się do pracy na danym stanowisku). Jeśli istnieją uzasadnione przypuszczenia, że przyczyną zwolnienia z pracy była ciąża lub że umowa na czas określony nie została przedłużona z powodu ciąży, można skierować sprawę do sądu. Urlop macierzyński Każdej ciężarnej pracownicy (niezależnie od rodzaju umowy) przysługuje ustawowo minimalnie 16 tygodni urlopu macierzyńskiego, obejmującego ostatni okres ciąży i okres połogu.

Na urlop można iść już 6 tygodni przed przewidywaną datą porodu, ale powinien się on rozpocząć nie później niż 4 tygodnie przed przewidywaną datą porodu. Wniosek o udzielenie tego urlopu składa się pracodawcy przynajmniej 3 tygodnie przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu, dołączając zaświadczenie od lekarza lub położnej, na którym podana jest przewidywana data porodu. Po porodzie pracownicy przysługuje co najmniej 10 tygodni urlopu. W niektórych sytuacjach ta część urlopu może trwać dłużej, zależnie od faktycznej daty narodzin dziecka: Dziecko urodziło się przed terminem: Załóżmy, że pracownica poszła na urlop 6 tygodni przed przewidywaną datą porodu, a dziecko urodziło się tydzień przed terminem. Oznacza to, że urlop w ostatnim okresie ciąży trwał 5 tygodni i przysługuje jej jeszcze 11 tygodni urlopu po porodzie. W sumie jest to więc 16 tygodni urlopu.

Dziecko urodziło się po terminie:

• Załóżmy, że pracownica poszła na urlop 6 tygodni przed przewidywaną datą porodu, a dziecko urodziło się dopiero 2 tygodnie po tej dacie. Oznacza to, że urlop w ostatnim okresie ciąży trwał 8 tygodni. Nadal przysługuje jej jednak planowane 10 tygodni urlopu po porodzie. W sumie jest to więc 18 tygodni urlopu.

• Jeśli pracownica poszła na urlop 4 tygodnie przed przewidywaną datą porodu, a dziecko urodziło się dopiero 2 tygodnie po tej dacie, oznacza to, że urlop w ostatnim okresie ciąży trwał 6 tygodni. Nadal przysługuje jej jednak planowane 12 tygodni urlopu po porodzie. W sumie jest to 18 tygodni urlopu. Uwaga: jeśli pracownica jest na zwolnieniu lekarskim, urlop macierzyński rozpoczyna się zawsze 6 tygodni przed przewidywaną datą porodu. Wcześniejsze uzgodnienia z pracodawcą dotyczące daty rozpoczęcia urlopu przestają obowiązywać. Zwolnienie chorobowe związane z ciążą Pracownicy przebywającej na zwolnieniu lekarskim z powodu ciąży przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 100% wynagrodzenia (do określonego maksimum). Prawo do zasiłku ustala Zakład Ubezpieczeń Pracowniczych (UWV, www.uwv.nl lub tel. 0900-9294), który kontroluje, czy choroba jest faktycznie związana z ciążą czy wynika z innych powodów. Jeśli choroba pracownicy nie jest spowodowana ciążą, nie przysługuje jej zasiłek chorobowy, tylko wynagrodzenie chorobowe od pracodawcy w wysokości minimalnie 70% normalnego wynagrodzenia. Uwaga: jeśli pracownica z powodu ciąży nie może wykonywać pracy na dotychczasowym stanowisku, pracodawca może jej powierzyć pracę zastępczą.

Należy unikać ciężkiej pracy fizycznej, stresu, kontaktu z substancjami chemicznymi lub promieniowaniem, a także pracy wiążącej się z ryzykiem infekcji. Opis zagrożeń, na jakie pracownica w ciąży lub karmiąca piersią może być narażona na danym stanowisku pracy zawiera tzw. karta oceny ryzyka zawodowego (w Holandii oznaczane skrótem “RI&E”). Warto poprosić o nią pracodawcę. Jeśli pracodawca nie posiada kart oceny ryzyka, można zwrócić się do specjalisty ds. bhp w firmie lub tzw. „arbodienst “, czyli zewnętrznej służby bhp i medycyny pracy. Zawsze też należy powiadomić pracodawcę o ciąży. Nie powinno się zwlekać z tym dłużej niż do końca trzeciego miesiąca ciąży. Pracodawca może wtedy podjąć odpowiednie kroki w celu ochrony pracownicy i jej nienarodzonego dziecka. W ciągu dwóch tygodni od powiadomienia o ciąży pracodawca powinien poinformować pracownicę o możliwych zagrożeniach dla niej samej i dla dziecka na danym stanowisku pracy, a także o działaniach, jakie podjął w celu ograniczenia ryzyka. Krótko przez rozpoczęciem urlopu macierzyńskiego pracodawca powinien poinformować pracownicę, jakie działania planuje podjąć po jej powrocie do pracy. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownicy zdrowe i bezpieczne warunki pracy w okresie ciąży i karmienia piersią, w miarę możliwości przez dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeśli nie jest to możliwe, pracodawca może powierzyć jej inną pracę lub zmienić godziny pracy. Jeśli pracodawca nie jest w stanie wyeliminować lub w wystarczającym stopniu ograniczyć zagrożeń, może przenieść pracownicę do innej pracy. W ostateczności może to być praca zastępcza lub czasowe zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

Możliwa jest także zmiana godzin pracy i odpoczynku.

Pracownicy przysługują następujące prawa, zawsze jednak należy uzgodnić szczegóły z pracodawcą:

• regularne godziny pracy i odpoczynku, dodatkowe przerwy (maksymalnie 1/8 czasu pracy)

• odpowiednie, zamykane pomieszczenie, gdzie można odpocząć (wyposażone w łóżko lub leżankę)

• brak nadgodzin i pracy na nocnej zmianie

• wykonywanie w godzinach pracy badań lekarskich związanych z ciążą Wszystkie te prawa (z wyjątkiem badań lekarskich) przysługują do 6 miesięcy po porodzie. W czasie ciąży nie wolno powierzać pracownicy ciężkiej pracy fizycznej. Przez cały okres ciąży należy unikać schylania się, kucania i klękania. W ostatnich trzech miesiącach ciąży nie wolno schylać się, kucać, klękać ani na stojąco obsługiwać pedałów nożnych częściej niż raz na godzinę.

Jeśli praca wiąże się z dźwiganiem, obowiązują następujące zasady:

• Podczas ciąży i do trzech miesięcy po porodzie: należy jak najbardziej ograniczyć ręczne dźwiganie ciężkich przedmiotów. • Jeśli dźwiganie jest konieczne, nie należy podnosić więcej niż 10 kg naraz.

• Od 20 tygodnia ciąży nie wolno dźwigać częściej niż 10 razy w ciągu dnia maksymalnie 5 kg.

• Od 30 tygodnia ciąży nie wolno dźwigać częściej niż 5 razy w ciągu dnia maksymalnie 5 kg.

Inne sprawy, o których trzeba pamiętać w czasie ciąży Inne sprawy, o których trzeba pamiętać w czasie ciąży:

• Także stres może być szkodliwy dla kobiety i nienarodzonego dziecka. Warto porozmawiać z pracodawcą o zmniejszeniu obciążenia pracą.

• W okresie ciąży i karmienia piersią niewskazana jest praca w bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. • Podczas ciąży pracownica nie może być narażona na hałas szkodliwy dla zdrowia (maksymalnie 80 dB przez 8 godzin dziennie).

• W czasie ciąży można odmówić pracy w nadciśnieniu (np. nurkowania i pracy w kesonach).

• Podczas ciąży pracownica nie może być narażana na silne wibracje ani wstrząsy.

Środki chemiczne Niektóre stężenia środków chemicznych są niebezpieczne dla kobiet próbujących zajść w ciążę, ciężarnych i karmiących piersią. Należy przestrzegać następujących zasad:

• Podczas pracy ze środkami chemicznymi należy zachować maksymalną higienę.

• W przypadku produktów opakowanych należy sprawdzić na etykiecie, czy dany produkt zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia. Na niektórych produktach (np. na lekach) nie jest to podane: w takim wypadku należy zapytać pracodawcę o zagrożenia przy ich przygotowywaniu i podawaniu.

• Jeśli ryzyko jest zbyt duże lub nie ma pewności, jakie są zagrożenia, można odmówić pracy ze środkami chemicznymi. W żadnym wypadku nie wolno pracować z metalicznym ołowiem ani jego związkami.

Na stronie Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia (SZW) podana jest lista substancji, które mogą upośledzać płodność lub być szkodliwe dla nienarodzonego dziecka. Promieniowanie Promieniowanie może być szkodliwe dla płodu. Niebezpieczne promieniowane może występować w elektrowniach jądrowych, gabinetach rentgenowskich w szpitalach i laboratoriach. W przypadku pracy, podczas której ma się kontakt z promieniowaniem, należy jak najszybciej powiadomić o ciąży lekarza zakładowego lub specjalistę ds. promieniowania. Ryzyko infekcji Można odmówić wykonywania pracy, podczas której istnieje ryzyko kontaktu z wirusem różyczki (rubella) lub z pasożytami powodującymi toksoplazmozę (a więc np. pracy z kotami), chyba że ciężarna ma wystarczającą ilość przeciwciał. Również kilka innych chorób zakaźnych może być niebezpieczne dla płodu. Ponadto należy zachować ostrożność w przypadku kontaktu z innymi pasożytami, bakteriami, wirusami lub zarażonymi pacjentami, a także przy pracy w rolnictwie. Karmienie piersią W czasie pracy można karmić piersią lub odciągać pokarm dopóki dziecko nie skończy 9 miesięcy. Może przeznaczyć na to maksymalnie jedną czwartą czasu pracy, z zachowaniem pełnego wynagrodzenia za te godziny. Pracodawca ma obowiązek udostępnić karmiącej odpowiednie, zamykane pomieszczenie na potrzeby karmienia i odciągania pokarmu. Jeśli nie jest to możliwe, można samemu zatroszczyć się o odpowiednie miejsce. Można także wyjść do dziecka. Możliwe są także inne uzgodnienia z pracodawcą, np. zmiana godzin pracy lub wykonywanie części pracy w domu.

info ze strony Niderlandzkiego Ministerstwa Spraw Społecznych i Zatrudnienia (SZW)

 

polecamy:
Dodatki na dziecko: kinderbijslag i kindgebonden budget

Adwokaci w Holandii - Arbeidsrecht advocaat

Jak dokonać aborcji w Holandii?

Polki, uważajcie, Holendrzy na was polują!

Wychodzisz za mąż za Holendra? Uważaj, bo cię opuści!

 

Komentarze

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

6 miesiąc ciąży a zasiłek?

Witam, mam problem tego typu, że jestem w 6 miesiącu ciąży (24 tydzień) a pracy coraz mniej. W 3 miesiącu straciłam pracę i od tamtej pory bardzo sporadycznie biuro wysyła mnie do pracy, jest to raz, dwa razy w tygodniu przy dobrych wiatrach.
Pominę fakt że praca nie jest dostosowana do kobiet w ciąży, jednak wolę nie narzekać bo nie dostanę jej wcale. Przy takim wymiarze godzin nie jestem w stanie się utrzymać
Dlatego też pytanie: skąd mam brać środki do życia?
Dowiedziałam się że do 9 czerwca kończy mi się umowa i do tego czasu mam pracować. j(est to 3 umowa z kolei) nie zostanie ona jednak przedłużona.
Czy należy mi się jakiś zasiłek? Czy może lepiej iść na zasiłek dla bezrobotnych? Czy może jednak on mi się nie należy(wtedy to biuro musi zerwać ze mną kontrakt?)
Czy może należy mi się chorobowe na dłuższy okres czasu?
Proszę o jakąś podpowiedź.

Na terenie Holandii masz

Na terenie Holandii masz prawo do 16 tygodni macierzyńskiego. Ów macierzyński zaczyna się 6-4 tygodni przed porodem. Zależnie od stanu zdrowia może również należeć się zasiłek chorobowy jeżeli stan zdrowia tego wymaga.

Nie mam przepracowanych 6miesiecy w Hollandi a jestm w ciazy

Witam . Potrzebuje pomocy bo juz niewiem co mam roic . Jestem w ciazy prawie w 30 tygodniu i pracuje w holandi nie mam przepracowanych 6 miesiecy wiec niewiem co mam robic bo w mojej pracu juz coraz wiecej ludzi sie prawie zorientowalo ze jestem w ciazy .
Bardzo prosze o pomoc .

BEZ ZASIŁKU DO ROZWIĄZANIA JESZCZE 10 TYGODNI

Witam Jestem w 30 tyg ciąży własnie skończył mi się zasiłek a do rozwiązania ciąży jeszcze 10 tygodni. Nie mam środków do życia czy mogę się starać o jakaś pomoc czy coś bo wiem ze macierzyński przysługuje najwcześniej 6 tygodni przed terminem a mi do tego czasu brakuje 4 tygodni gdzie zostaje bez niczego bez zasiłku i jakichkolwiek dochodów. Bardzo proszę o pomoc!!!

kiedy powiedziec szefowi o ciazy

Witam jestem w 7 tygodniu ciazy. Pracuje na stale od 2.5 roku. Nie wiem kiedy powinnam zgłosić szefowi ze jestem w ciazy moja praca to hotel. Czy moze mnie zwolnic jak sie dowie o ciazy dziekuje za odpowiedz

Najlepiej zglosic od 3go

Najlepiej zglosic od 3go miesiaca ciazy.

mam pytanie pracuje w pewnej

mam pytanie pracuje w pewnej firmie prawie 10lat mam umowe na stale tylko mam male problemy z szefem.jak mu powiedzialam o ciazy to po paru dniach postawil mnie na produkcje i skonczylo sie to tym ze poszlam na zwolniene a te zwolnienie dostalam od niemieckiego lekarza bo mieszkam w niemczech.wrocilam do pracy i prosilam szefa o mniejsza liczbe godzin ale on nie bo mam umowe na 38 godz a nie daje rady tyle w pracy zostac jestem w kropce bo on mi wogole nie chce isc na reke, prosze o jakies pomocne odpowiedzi

potrzebna pomoc

witam jestem w 32 tygodniu ciazy i 4 lutego skonczyl mi sie zasilek dla bezrobotnych . zostalam bez srodkow do zycia w holandii . o jaka pomoc moge sie starac w holandii majac meldunek od 3 grudnia .pilnie potrzebuje pomocy

zasilek dla bezrobotnych a ciaza

czesc zalatwilam sobie zasilek z holandi dla bezrobotnych na min 3 mies, wczoraj sie dowiedzialam ze jestem w ciazy . Czy na zasilku jestem ubezpieczona czy musze zrobic to sama . Jakie mam prawa bedac w ciazy na zasilku? Czy musza mi w takiej sytuacji przedluzyc zasilek? Prosze was o wszystkie przydatne mi informacje. Pozdrawiam

Czy Pracodawac może mnie zolnic gdy dowiedział się o ciąży??

Proszę o pomoc!

mam pytanie czy jak jestem w

mam pytanie czy jak jestem w ciąży i mam kontrakt do stycznia i chciałam się dowiedzieć jakie mam prawa po jego zakończeniu

czy po urlopie macierzynskim

czy po urlopie macierzynskim dostane równiez urlop dla bezrobotnych? (przepracowany bede miała rok)

MACIEZYNSKI

MAM PYTANIE CZY KTOS WIE ILE TRZEBA CZEKAC NA ZASILEK MACIEZYNSKI PO PORODZIE ?.

JESTEM W CIAZY 32 TYDZIEN

OD 18 LIPCA ZGŁOSIŁAM FIRMIE BEST EN WEST ZE JESTEM CHORA NIESTETY MAJA TO GDZIES I NIE PODALI DO UWV ZE JESTEM CHORA TERAZ MI SIE KONCZY UMOWA I NIEWIEM CO ROBIC CZY DOSTANE MACIERZYNSKI

maciezynski

bylam w podobnej sytuacji , jesli ciaza jest powyzej 3 miesiecy to masz prawo isc do lekarza i powiedziec ze praca ktora wykonujesz moze zaszkodzic zyciu dziecka i on ci powinien wypisac druk na ktorym bedzie pisalo ze nie mozesz pracowac do odwolania potem zanosisz ten druk do firmy , zrub sobie kopie , i nie maja prawa cie ruszyc musza wyplacac ci chorobowe , a jak bedzie 4 tygodnie przed porodem to musza cie zglosic do uwv i wyplacac maciezynskie , i po porodzie tez . jak bedziesz chciala cos jeszcze wiedziec to napisz .

A czy moge postepować według

A czy moge postepować według Twoich wskazówek również w przypadku pracy przez agencje pośrednictwa pracy ?

Witam pracuje w niemczech mam

Witam pracuje w niemczech mam prace na umowe na stale. Jestem w 7 tygodniu ciazy nie wiem kiedy mam powiedziec o tym szefowi. Czy musze od razu mu mowic.czy moge heszcze troche poczekać. Czy jak sie juz dowie ma prawo mnie zwolnic. Pracuje w hotelu. Dzi3kuje za informacje

Jak mozesz odezwij sie do

Jak mozesz odezwij sie do mnie na maila mam podobny problem

macierzynski

Myslalam ze trzeba pracowac cala ciaze a wystarczy przepracowac 6miesiecy bedac w ciazy o tym nie wiedzialam i nie staralam sie wczesniej o macierzynski czy moge teraz skoro dziecko sie juz urodzilo rok wczesniej?bardzo prosze o pomoc

BBL werken-leren contract a zasilek maciezynski.

Jestem w ciazy. Termin mam na wrzesien. Obecnie studiuje w systemie BBL (werk-leercontract- praca i nauka).Czy po takiej formie umowy przyslugiwac mi bedzie zasielek macierzynski? Zaznaczam,ze pracuje na takiej umowie juz 3 rok - umowa konczy sie 31 sierpnia 2012.

Praca

Witam a w jakiej częsci Holandii sie znajdujesz???

ciaza a zasilek

Witam. jestem w 11 tyg ciąży, pracuje w Holandii przez biuro pracy. Do ok 6 stycznia bede pracowac poniewaz zostalam zwolniona z firmy, gdyż nie ma pracy. Potem moge miec prace ale nie koniecznie, bo jest ciezki okres na prace.
chcialam sie dowiedziec czy po 4 miesiacach ciaglosci pracy nalezy mi sie w ciazy jakis zasilek czy musze przepracowac 6 miesiecy zeby isc na bezrobocie?
prosze o pomoc!

powiedz mi czy firma wie ze

powiedz mi czy firma wie ze jestes w ciazy ?. chce wiedziec poniewaz do 3 miesiaca ciazy moga cie zwolnic , po 3 miesiacu nie maja prawa cie ruszyc mozesz pracowac do 5 miesiaca lub isc na zwolnienie lekarskie , idziesz do lekarza rodzinnego mowisz ze twoja praca zagraza zdrowiu dziecka i tobie i on ci wypisze zaswiadczenie gdzie bedzie pisalo ze masz zwolnienie z powodu ciazy do odwolania i beda ci wyplacac chorobowe .aha to biuro przez ktore pracujesz to jest uzenbureau . jak bedziesz miala pytania to napisz ja bylam w podobnej sytuacji

witam ja mam podobna sytuacje

witam ja mam podobna sytuacje bo przyjechalam w kwietniu do pracy i okazalo sie ze jestem w ciazy w maju poszlam do prywatnego lekarza do polaka do hagi zeby sie zbadac i potwierdzil ze jestem w 8tyg ciazy. dalej pracuje przez agencje i narazie nic im nie mowie o ciazy ale juz dosyc mam te zle samopoczucie plus mdlosci plus bol brzucha masakra chcialabym isc na chorobowe ale nie wiem od kiedy mozna isc??? teraz juz jestem w 3miesiacu:-) i chce sie dowiedziec czy mnie agencja nie zwolni od kiedy tu jestem juz pod ochrona i musze isc do poloznej czy moge do tego lekrza co bylam isc zeby wypisal mi zwolnienie i gdzie je dac do agencji??prosze o odpowiedz:-)dziekuje

4 miesiace pracy i bezrobotne z racji ciazy?

Nie, zeby dostac zasilek musisz miec minimum 6 miesiecy przepracowane. Tak wiec nie dostaniesz nic, nawet macierzynski nie bedzie Ci przyslugiwal. Szukaj jakiejkolwiek roboty, ciaza jeszcze wczesna, to niewidoczna, nie musisz sie przyznawac, ze jestes w stanie blogoslawionym. Do 6 miesiaca ciazy nie masz takiego obowiazku, potem powinnas zglosic jak najpozniej, ze chcesz isc na zwangerschapsverloof. Najczesciej kobiety ida na urlop na jakies 6-4 tygodni przed planowanym terminem porodu. Przysluguje 16 tygodni platnego urlopu. Dopracuj koniecznie jeszcze te dwa miesaice, wtedy nawet jesli nie bedziesz miala pracy, to dostaniesz macierzynski z UWV.

jak jest z zasiłkiem a macierzynski?

jesli bede na zasilku to czy moge go zastopowac na 6 tyg przed porodem i pobierac macierzynskie? a po tem 10 tyg po porodzie i dopiero po tym okresie znow isc na kuroniowke?

rozwiazanie umowy w ciazy.

Witam.
Jestem obecni w 34 tygodniu ciazy.Pracujac juz ponad rok czasu (umowa zlecenie na 72 tygo.)dla biura olimpia 1 grudnia (31 tyd.ciazy)zglosilam,ze ide na chorobowe poniewaz strasznie bola mnie plecy i miesnie (w nocy mam z tego powodu mam problemy ze spaniem).Wykonuje prace w logistyce w DHL,przez 8 godzin skanuje ordery i odkladam na palete,praca dwuzmianowa.Dzisiaj moj partner poszedl odebrac dla mnie paczke swiateczna (w Olimpi)i dowiedzial sie,ze nie ma jej dla niej poniewaz wstrzymali(rozwiazali)moj kontrakt.poniewaz i tak jestem chora(moja choroba zostala przez nich zgloszona,po naszych kontrolach dopiero w zeszly czwartek),ale mam sie nie martwic poniewaz i tak bede miala placone 100%chorobowego i macierzynskiego.Umowa prawidlowo konczy mi sie za 6 tyg.
Moje pytanie dotyczy tego vzy moj pracodawca mogl rozwiazac ze mna umowe,jesli nie to gdzie to powinnam zglosic i co z moim macierzynskim,on twierdz,ze wszystko bedzie ok.
Dziekuje.

TWOJ PRACODAWCA NIE MOZE CIE

TWOJ PRACODAWCA NIE MOZE CIE ZWOLNIC W CIAZY , MUSISZ ZGLOSIC TA SPRAWE DO SADU I SPRAWE MASZ WYGRANA.

Dodaj nowy komentarz

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.